Facebook
ОУ Георги Бенковски
Основно училище в с. Галата

Важни документи за учебната 2023 - 2024г.

 Годишен план

План за работата на ПС през 2023 - 2024г. в ОУ "Георги Бенковски", с. Галата, общ. Тетевен, обл. Ловеч

Училищен учебен план за 1-ви а клас

Училищен учебен план за 2-ри а клас

Училищен учебен план за 3-ти а клас

Училищен учебен план за 4-ти а клас

Училищен учебен план за 4-ти б клас

Училищен учебен план за 5-ти а клас

Училищен учебен план за 6-ти а клас

Училищен учебен план за 6-ти б клас

Училищен учебен план за 7-ми а клас

Правилник за дейността на ОУ "Георги Бенковски" през учебната 2023 - 2024г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2023 - 2024г.

План - график на екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със СОП в ОУ "Георги Бенковски", с. Галата за 2023 - 2024г.

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа на ОУ "Георги Бенковски", с. Галата

План за квалиф. дейност за 2023 - 2024г.

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

План за насърчаване и повишаване на грамотността на учениците в ОУ "Георги Бенковски", с. Галата

План за контролната дейност на ЗДУД за учебната 2023 - 2024г.

Правилник за пропускателния режим в ОУ "Георги Бенковски", с. Галата, общ. Тетевен, обл. Ловеч

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище за учебна 2023 - 2024г.

План за сигурност

Процедура за поведение и действие при заплаха от използване на взривно устройство в обект за обществено ползване с масово пребиваване на хора

Инструкция за безопасна работа в компютърната зала

Етичен кодекс на училищната общност 2023 - 2024г.

Технически и организационни мерки за защита на личните данни

Индивидуален учебен план за оказване на допълнителна подкрепа на ученик със специални образователни потребности 1

Индивидуален учебен план за оказване на допълнителна подкрепа на ученик със специални образователни потребности 2

Индивидуален учебен план за оказване на допълнителна подкрепана ученик със специални образователни потребности 3

Механизъм за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците

План за контролната дейност на директора през учебната 2023 - 2024г.

План - програма за действие 2023 година за безопасност на движението по пътищата

Програма за приобщаващото образование и предоставяне на равни възможности на ученициот уязвими групи на ОУ "Георги Бенковски", с. Галата, общ. Тетевен, обл. Ловеч за 2023 - 2024г.

Разпределение на часовете за ИУЧ по учебни предмети, класове и паралелки за учебната 2023 - 2024г.

Правила за организиране на работата през учебната 2023 - 2024г. в условията на COVID - 19

Правилник за вътрешния трудов ред - ЧЛ. 181 КТ, за учебната 2023 - 2024 година

Програма за наставничество на новоназначени учители за учебната 2023 - 2024г.

Мерки за повишаване качеството на образованието

Антикорупционна програма

Правилник за архивиране - ГЛАВА ПЪРВА

Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в ОУ "Георги Бенковски", с. Галата

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури в ОУ "Георги Бенковски", с. Галата

ПЛАН - ПРИЕМ на ученици от I и V клас за учебната 2024 - 2025г.

 Протокол № 3 на ОС от 15.03.2024г.

БЮДЖЕТ за делегирани от държавата и местни дейности с тримесечно разпределение на ОУ "Георги Бенковски", с. Галата за 2024 година

Протокол № 4 на ОС от 15.04.2024г.

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 58 - 22.04.24г.