Facebook
ОУ Георги Бенковски
Основно училище в с. Галата

Училищен учебен план за I "а" и I "б" клас

Училищен учебен план за II "а" клас

Училищен учебен план за III "а" клас

 Училищен учебен план за III "б" клас

Училищен учебен план за IV "а" клас

Училищен учебен план за V "а" и V "б" клас

Училищен учебен план за VI "а" клас

Училищни учебни планове VII "а" и VII "б" клас

Индивидуален учебен план - 1

Индивидуален учебен план - 2

Индивидуален учебен план - 3

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022 - 2023г.

План за работата на ПС през 2022 - 2023г.

План за насърчаване и пошиване на грамотността на учениците в ОУ Георги Бенковски , с. Галата през учебната 2022 - 2023 година

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище за учебна 2022 - 2023 година

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа на ОУ "Георги Бенковски", с. Галата

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в ОУ "Георги Бенковски", с. Галата

Правилник за пропускателния режим в ОУ "Георги Бенковски", с. Галата

План за контролната дейност на ЗДУД за учебната 2022 - 2023г.

ПЛАН за сигурност във връзка с чл. 23, ал. 1 от закона за противодействие на тероризма и наредба № 8121з - 1225 / 27.09.2017г.

План - график на екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности в ОУ "Георги Бенковски", с. Галата за 2022 - 2023г.

План за квалификационна дейност за учебната 2022 - 2023г.

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа на ОУ "Георги Бенковски"

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Натурални показатели ОУ "Георги Бенковски", с. Галата до 30.09.2022г.

Оборотна ведомост

 Отчет за периода от 01.01.2022г. до 30.09.2022г.

Стратегия за развитие на ОУ "Георги Бенковски", с. Галата, общ. Тетевен за периода 2019 - 2020 учебна година до 2022 - 2023 учебна година

Правилник за дейността на ОУ "Георги Бенковски", с. Галата, общ. Тетевен

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи за учебната 2022 - 2023г.

Бюджет 2022г.

График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2022 - 2023 година

Национален спортен календар на МОН за учебната 2022 - 2023г.

График за консултации на учители с ученици от уязвими групи / с обучителни затруднения и / или изявени дарби / за учебната 2022 - 2023г. за 1-ви срок

Правила за безопасност в мрежата и съвети за безопасна работа в интернет през учебната 2022 - 2023г.

Форми на обучение в ОУ "Георги Бенковски", с. Галата, общ. Тетевен

Условия за организиране формите на обучение за учебната 2022 - 2023г.

План - програма за действие 2022 - 2023г. за безопасност на движението по пътищата

ПЛАН за защита при бедствия на пребиваващите на ОУ "Георги Бенковски", с. Галата, ул. Никола Вапцаров № 1

План - прием на ученици от I и V клас за учебната 2022 / 2023г. в ОУ "Георги Бенковски" , с. Галата, общ. Тетевен

График на самостоятелните работи

ГРАФИК за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през първи учебен срок на уч. 2022 - 2023г.

График на класните работи за 1-ви учебен срок през учебната 2022 - 2023г. на учениците от 5 - 7 клас

График с дейностите на ресурсния учител с учениците със СОП

Свободни места за учебната 2022 - 2023г. по класове

План за действие в условия на COVID

Етичен кодекс на училищната общност в ОУ "Георги Бенковски", общ. Тетевен

Годишен план за 2022 - 2023г.

ЗАПОВЕД № 136 / 14.09.2022г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието в ОУ "Георги Бенковски"

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2022г. - 31.12.2022г.

Заповед за неучебни дни от 18.01 до 24.01.2023г.

ПЛАН - ПРИЕМ на учениците от I и V клас за 2023 - 2024 година

Заповед за ПЛАН - ПРИЕМА за учебната 2023 - 2024 година

Заповед - План - прием - уч. 2023 - 2024 на началника на РУО - Ловеч

Отчет за първото тримесечие за периода от 01.01.2023 - 31.03.2023г.

Отчет за второто тримесечие за периода 01.01.2023 - 30.06.2023г.