Facebook
ОУ Георги Бенковски
Основно училище в с. Галата

Годишен план за 2021 - 2022г. 1-ва част

Годишен план за 2021 - 2022г. 2-ра част

Годишен план за 2021 - 2022г. 3-та част

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 1-ва част

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2-ра част

Училищен план 2021-2022 1а-2а клас

Училищен план 2021-2022 2б-3а клас

Училищен план 2021-2022 4а-4б клас

Училищен план 2021-2022 5а-6а клас

Училищен план 2021-2022 6б-7а клас

 План за работата на ПС 2021 - 2022г.

Индивидуален учебен план - СОП 2021 - 2022г.

Индивидуален учебен план - СОП 2

ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БДП

План за квалификационна дейност за учебната 2021 - 2022г.

План за насърчаване и повишаване на грамотността на учениците в ОУ "Георги Бенковски", с. Галата, общ. Тетевен

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа на ОУ "Георги Бенковски", с. Галата, общ. Тетевен, обл. Ловеч

Правилник за дейността на ОУ "Георги Бенковски" през учебната 2021 - 2022г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021 - 2022г.

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище за учебна 2021 - 2022г.

План за контролната дейност на директора през учебната 2021 - 2022г.

План за контролната дейност на ЗДУД

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи за учебната 2021 - 2022г.

Механизъм за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците

Заповед за утвърждаване на график за допълнителни консултации извън учебните часове

Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2020 - 2021г. в условията на COVID-19 в ОУ "Георги Бенковски"

План за действие в условията на COVID-19

Заповед за преустановяване на присъствения образователен процес за учениците от V до XII клас

График на часовете в електронна среда и присъствено в училище

Заповед за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация

Заповед за утвърждаване на график за провеждане на контролни и класни работи

Заповед за утвърждаване на график за допълнителни консултации извън учебните часове

Заповед за определяне на училищна комисия за изпълнение на училищния план - прием в I - V клас

ПЛАН - ПРИЕМ на ученици от I - V клас за учебната 2022/2023 г. в ОУ "Георги Бенковски" , с. Галата, общ. Тетевен, обл. Ловеч

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ - Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет с Протокол № 9 от 02.09.2021г.

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ - Настоящият план е актуализиран и приет с решение на Педагогическия съвет с Протокол № 4 от 24.03.2022г.

Заповед - Държавен план - прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища

БЮДЖЕТ за 2022г.

Разходи за 2022г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода от 01.01 до 30.06.2022г.