Facebook
ОУ Георги Бенковски
Основно училище в с. Галата

Училищен учебен план за I а клас

Училищен учебен план за I б клас

Училищен учебен план за II а клас

Училищен учебен план за III а клас

Училищен учебен план за III б клас

Училищен учебен план за IV а клас

Училищен учебен план за V а клас

Училищен учебен план за V б клас

Училищен учебен план за VII а клас

Училищен учебен план за VII б клас

Организация на учебния ден - работен дневен режим

Правилник за вътрешния трудов ред - ЧЛ. 181 КТ за учебната 2020 - 2021 година

Правилник за вътрешния трудов ред - ЧЛ. 181 КТ за учебната 2020 - 2021 година II - ра част

Седмично разписание за първи срок на I - IV клас за учебната 2020 - 2021 година

Седмично разписание за първи срок на V - VII клас за учебната 2020 - 2021 година

Индивидуален учебен план на Владимир Илиев Валентинов

Индивидуален учебен план на Даниел Веселинов Цветанов

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд II

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА

Годишен план за 2020 - 2021г. I

Годишен план за 2020 - 2021г. II

Отчет за изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

План програма за БДП 2021