Facebook
ОУ Георги Бенковски
Основно училище в с. Галата

Важни документи за учебната 2019 - 2020г.

Училищен учебен план за I - а клас

Училищен учебен план за II - а клас

Училищен учебен план за II - б клас

Училищен учебен план за III - а клас

Училищен учебен план за IV - а клас

Училищен учебен план за IV - б клас

Училищен учебен план за V - а клас

Училищен учебен план за VI - а клас

Училищен учебен план за VI - б клас

Училищен учебен план VII - а клас

Училищен учебен план за VII - б клас

ПРАВИЛНИК за пропускателния режим в ОУ "Георги Бенковски", с.Галата, общ. Тетевен, обл. Ловеч

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи на ОУ "Георги Бенковски" с.Галата, общ. Тетевен, обл. Ловеч

ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ за оказване на допълнителна подкрепа на ученици със специални образователни потребности

План - график на екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности в ОУ "Георги Бенковски" с.Галата за 2019 - 2020г.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Мерки за повишаване на качеството на образование I - част

Мерки за повишаване на качеството на образование II - част

ГОДИШЕН ПЛАН с календарен график за дейностите в ОУ "Георги Бенковски" с.Галата, общ. Тетевен през учебната 2019 - 2020г.

ГОДИШЕН ПЛАН с календарен график за дейностите в ОУ "Георги Бенковски" с.Галата, общ.Тетевен през учебната 2019 - 2020г. II - част

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН - Работен дневен режим на ОУ "Георги Бенковски" , с.Галата, общ. Тетевен, обл. Ловеч за учебната 2019 - 2020г.

ГРАФИК ЗА БИЕНЕ НА ЗВЪНЦИТЕ, ЗАПОЧВАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020г.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", с.ГАЛАТА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" с.Галата, общ. Тетевен, за периода 2019 - 2020 учебна година до - 2022 - 2023 учебна година

Седмично разписание на часовете от I - IV и V - VII клас

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД - ЧЛ. 181 КТ, за учебната 2019 - 2020г.

ПЛАН за работата на училищната комисия по БДП през 2019 - 2020г.

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 - 2020г.

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020г.

ФИНАНСОВ БЮДЖЕТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 - 31.10.2019г.

План за сигурност - I

План за сигурност - II

Образователни услуги 1

Образователни услуги 2

Заявление за издаване на дубликат

Заявление за преместване

Заявление за приемане на ученик

Удостоверение - Обр.УП-2

Удостоверение - Обр.УП-3

Заявление - прием 5-ти клас

Заявление - прием 1-ви клас

Заявление за отсъствие до класен ръководител

Заявление до Директор - отсъствия

Удостоверение за записан ученик в дневна форма на обучение

Служебна бележка - заявено желание за приемане на ученик

Писмо от Директора на училището(от което ученикът се премества) до родител

Декларация относно: съгласие за обработване на лични данни

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета 2019г.

Проект ОУД - информация

Проект "Образование за утрешния ден" Програма на клуб "Аз и света на информационните технологии"

Проект ОУД, ПРОГРАМА на клуб "ТАБИ" 3-ти клас с ръководител Ани Иванова