Facebook
ОУ Георги Бенковски
Основно училище в с. Галата

Правилник за Дейността на ОУ "Г. Бенковски" с. Галата I част

Правилник за Дейността на ОУ "Г. Бенковски" с. Галата II част

Училищна програма целодневна организация на учебния ден 2018 - 2019г.

ПЛАН за работата на УКБППМН през учебната 2018 - 2019г.

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността на учениците за учебната 2018 - 2019г.

Училищни учебни планове I a и I б

Училищни учебни планове II клас

Училищни учебни планове III a,б клас

Училищни учебни планове V а и V б клас

Училищни учебни планове VI a

Училищни учебни планове VI б и VII а

Индивидуални учебни планове III б и VI б

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018 - 2019г.

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП ПРЕЗ 2018 - 2019Г.

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПС ПРЕЗ 2018 - 2019Г.

План - график НА ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ в ОУ "Георги Бенковски", с. Галата за 2018 - 2019г.

ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ОУ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, С.ГАЛАТА, ОБЩ. ТЕТЕВЕН, ОБЛ. ЛОВЕЧ ЗА 2018 - 2019Г.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ.

Механизъм за противодействие на училищния тормоз в училище.

 Годишен план

Седмично разписание I - IV клас

 Седмично разписание V - VII клас

Правилник за пропускателния режим в училище

 Актуализация на Стратегия за развитие на ОУ "Г. Бенковски"

Правилник за вътрешния трудов ред - 1 

Правилник за вътрешния трудов ред - 2

Финансов отчет за 2018г.

Образователни услуги I

Образователни услуги II

Заявление - образец

Заповед за неучебен ден - 04.02.2019г.

Седмично разписание за II-срок на I - IV Клас

Седмично разписание за II-срок на V - VII клас

Заповед за План - прием

План - прием за 1 - 5 клас - уч. 2019/2020г.

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"